İ    L    A     N
                                                                       Ç İ Ç E K D A Ğ I  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
 
Aşağıda  tüm nitelikleri belirtilen taşınmazın Hazineye ait hissesinin satışı 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile   
Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çiçekdağı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat   
mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte 
komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası 
belgesini,yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İhale komisyonu ihaleyi yapmamakta serbesttir.
4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış 
bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00 (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00 (Bin) TL' nin  
üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4 'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak  suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 
8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve 
harçtan muaftır.
Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
İLAN OLUNUR.                      
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya “https://kirsehir.csb.gov.tr/” internet adreslerinden öğrenilebilir.   
                       
İLİ :KIRŞEHİR
İLÇESİ :Çiçekdağı
 
Mah/Köyü Mevkii Ada  Parsel
No
Yüzölçümü Hazine Cinsi Tahmini Geçici  Satışın İhalenin
No (m2) Hissesi Bedeli (TL) Teminatı (TL) Dayanağı Tarihi Saati
Fevzi Çakmak Mah. Harmanyeri 1018    2  959,00 194,60 Arsa 25.298,00 7.589,40 2886/45 25/12/2018 10:30
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
 
 
İ  L  A  N
 
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
 
 
Sıra No
İl
İlçe
Mah./Köyü
Taşınmaz No
Ada No
Parsel No
Yüzölçümü (m2)
Hazine Hissesi
İşin nevi ve niteliği
Tahmini Bedeli (TL)
Fiili Durumu
Geçici Teminatı (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Kırşehir
Çiçekdağı
Doğankaş
40050103039
113
31
302.070,58
Tam
Projeye dayalı organize hayvancılık yapılmak üzere 30 (otuz) yıl süreli kurulacak irtifak hakkı
2.340,00
Taşınmaz kısmen tarım arazisi olarak işgalli bulunmaktadır.
702,00
25/12/2018
11:00
 1. Yukarıda belirtilen taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, yukarıda yazılı tarih ve saatte, Çiçekdağı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
 1. Geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
 2. Yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),
 3. Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği),
 4. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
 5. Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
 6. Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
 1. İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çiçekdağı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;
 1. Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,
 2. Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir.
 3. Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
 1. İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl İrtifak hakkı bedeli üzerinden, irtifak hakkı ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile İrtifak hakkı sözleşmesi düzenlenecektir. Taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın 1000 adet küçük baş hayvan veya 200 adet büyük baş hayvandan az olmamak üzere yapılması gerekmektedir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.
 2. İstekliler şartname ve eklerindeki bütün şartları kabul etmek zorundadır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Çiçekdağı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale ilanı; “https://kirsehir.csb.gov.tr/”, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; “www.milliemlak.gov.tr” web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 (386) 612 20 06/ 18
İlan olunur.