T.C.
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
İHALE  İLANI
 
ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE BORDÜR TAŞI ALIMI VE DÖŞENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
1. İdarenin
a) Adı        : Çiçekdağı  Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi  :  Hükümet Konağı No:1/2  Çiçekdağı / KIRŞEHİR
c ) Telefon - Faks Numarası : 0-386 612 20 22  -  0-386-612 20 14
d ) Elektronik Posta Adresi  : 
 
2. İhale Konusu  İşin
a) Adı                                     :  Kilitli Parke Taşı ve Bordür Taşı Döşenmesi İşi  
b) Niteliği, Türü ve Miktarı :  32.500 (m2) Kilitli Parke Taşı ve 11.900 (m) Bordür Alımı ve
                                                   Döşenmesi
 
c) Yapılacağı Yerler             :          
S.NO
KÖYÜN ADI
8 cm                                         KİLİTLİ PARKE TAŞI                       ( M2 )
50x30x15 cm  BETON BORDUR                          ( MT.)
1
ACI
2000
800
2
ALAHACILI
1000
350
3
ALAN
1500
600
4
ARMUTLU
1000
350
5
BEŞİKLİ
2000
650
6
BOZLAREVCİ
1500
500
7
BOĞAZEVCİ
2000
800
8
ÇİÇEKLİ
1000
350
9
ÇUBUKTARLA
2000
700
10
GÖLCÜK
1000
350
11
KABAKLI
1500
600
12
KAVAKLIÖZ
1000
350
13
KIRDÖK
2000
600
14
KIZILCALI
2000
800
15
KONURKALE
1000
350
16
KÜÇÜKTEFLEK
2000
800
17
ORTAHACIAHMETLİ
1000
350
18
SAFALI
1000
350
19
ŞAHİNOĞLU
1000
350
20
TATBEKİRLİ
1500
600
21
TOPALALİ
1000
350
22
YALNIZAĞAÇ
1500
600
23
YUKARIHACIAHMETLİ
1000
350
TOPLAM
32.500
11.900
 
d) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yer teslimi yapılarak, sözleşme imzalandıktan itibaren işe başlamadan önce en geç 20 (yirmi) takvim günü içinde tüm malzemeler belirlenen köylere teslim edilecektir. 
e ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.
 
3. İhalenin 
a ) Yapılacağı Yer    : Çiçekdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu 
b ) Tarihi - Saati      : 15 / 03 / 2019 Cuma günü saat :11:00
c )  İhale Şekli          : Açık İhale Usulü
d )  Son Teklif Alma Tarih ve Saati : 15 / 03 / 2019 Cuma günü saat :10:45
 
e ) İhale Dosyası ve Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer ve Bedeli:
İhale dökümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir, 500,00 TL bedel karşılığında birliğin Ziraat  Bankası Çiçekdağı Şubesindeki TR11 0001 0003 8033 6367 6950 01 nolu  hesabına yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dosyası verilecektir. İhale dosyası ve dökümanlarını almak için yatırılan bedel  iade edilmeyecektir.
 
f ) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, incelemek, taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin işin yapılacağı yerleri  incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi  Odası Belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza  beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
4.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK Pirim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı,
4.1.5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı,
4.1.6. Bu ilan metninin 4.4. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
4.1.8. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda geçici teminat,
4.1.9. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.10. İhale yasaklısı olmadığına dair belge,
4.1.11. İş Deneyim Belgesi, Teknik Eleman, Makine ve diğer ekipmana ait taahhütname. 
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1.  İş  deneyim belgeleri İsteklinin,  son  beş  yıl içinde yurt içinde kamu veya  özel sektörde  sözleşme  bedelinin en  az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında  denetlediği veyahut  yönettiği idarece  kusursuz  kabul  edilen ihale konusu iş, altyapı, inşaat ve benzeri işlerle ilgili deneyimini  gösteren ve teklif edilen  bedelin %50’ınden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.2.2. Bu ihalede inşaat yapım işi ve benzeri beton işleri ile ilgili iş deneyim belgesi kabul edilecektir.
4.2.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin  (A) Grubu Alt Yapı İşleri ve (B) Grubu Üstyapı (Bina) Grubu  işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.1. Teknik eleman; Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak istekliler en az üç yıl deneyimi olan  (1) adet  İnşaat mühendisi/inşaat teknikeri istihdam etmek zorundadır. İstekli bu iş için istihdam edeceği teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İstekli istihdam edeceği teknik personelin isim ve unvanını belirten listeyi ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.
4.3.2.İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için iş bitimine kadar  (1) adet Kazıcı ve Yükleyici Kepçe, (1) adet Damperli Kamyon, (1) adet Silindir veya  Kompaktör, (1) adet Forklift   bulundurmayı taahhüt edecektir. Tüm altyapı hazırlama işi yükleniciye aittir. İdareden hiçbir ekipman ve hizmet talebinde bulunulmayacaktır.
4.3.3. İdareden temin edilen teklif dosyasında; İdari Şartname, Teknik Şartname, Kilitli Parke Taşı Projesi, Proje Raporu, Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi İşi Metrajı, Sözleşme Tasarısı, İş Yeri Görme Belgesi, Teklif Mektubu örneği, Geçici Teminat Makbuz Alındısı veya Banka Teminat Mektubu  örneği mevcuttur.          
4.4. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
4.4.1. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden; aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
a-) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c-) Birliğin ihale yetkilisi.
ç-)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d-) ( c ) ve ( ç ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e-) ( c ), ( ç ) ve ( d ) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları Anonim şirketler hariç).
( 2 ) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 
 
5. İhale Dışı Bırakılma Durumları:
K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden;  aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
a-)  İflas eden,  tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden,  işlerini askıya alan,
b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c-)  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal  güvenlik pirim borcu olan,
ç-)  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetinden dolayı yargı kararı ile hüküm giyen ,
e-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde İhaleyi yapan Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Birlik tarafından tespit edilen,
f-)  İhale tarihi itibarı ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g-) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verildiği tespit edilen,
ğ-) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
 
6. Tekliflerin Hazırlanması : İhale dokümanı ile birlikte verilen teklif mektubu istekli tarafından doldurulup zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve işin adı yazılarak yapıştırılır. Yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanıp kaşe ve mühürlenerek kapatılır. Bu zarf geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine de isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf da istekli tarafından imzalanıp mühürlenerek kapatılır.
 
7. Tekliflerin Verilmesi: Tekliflerin verilmesinde isteklinin ihale dokümanını tamamen okuyup, kabul ettiğini teklif ettiği bedelin yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazması, silinti ve kazıntı bulunmaması, adı soyadı unvanı yazılarak yetkili kişilerce imzalanması zorunludur. Bu bilgileri karşılamayan teklifler ret edilir ve hiç açılmamış sayılır. 
7.1. Teklifler en geç 15 / 03 / 2019 Cuma günü  saat 10.45’e kadar Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilciler ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta yolu ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.
7.2. Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınacak ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale bırakılacaktır.
 
8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan KDV hariç anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam, KDV hariç anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacak olup, vergi, resim ve harçlar ile nakliye, yükleme, boşaltma gibi diğer giderlerin tümü teklif verene ait olacaktır.
 
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 
11-Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
 
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
13-Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
 
14-İhale uhdesinde kalan yüklenici ile ihale tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde sözleşme yapılarak teklifin % 6’sı kadar kesin teminat alınacaktır.
 
15-Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
16- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İlan Olunur.  08 / 03 / 2019
 
                                                                                                
 
                                                                                     İLAN OLUNUR